top of page

TILLSAMMANS GÖR VI UNICORN
TOGETHER WE BUILD UNICORN

OUR RESIDENCY VISION
VÄRDSKAP

Our hosting is based on a collegial meeting, artist to artist. This requires an understanding of the specific situations and needs of the applicant artists. Therefore, the hosting begins with an extensive research work in dialogue with the artists. This is to locate special needs and wishes. We prepare by connecting with organizations and individuals who share the interests or experiences of our residency artists to facilitate collaborations and long-term relationships. UNICORN consists of a working group and a network with representatives from a wide range of organizations and institutions, individual artists and artist-run studio collectives.

During our first years, we have accumulated various experiences. We have successfully created links between free cultural life and social movements and groups that work with issues of freedom of expression and human rights. The strong relationship to the various parts of Malmö's and Skåne's art and cultural life, both formal and informal, provides a good basis for providing the invited artists with not only accommodation, studio and workshop, but also a collegial context, initiated conversations and opportunities for collaborations, and above all support. Our goal in developing and establishing a residency program for visual artists in Malmö is to support artists in vulnerability locally and globally, by offering respite, peace of mind and a supportive network of colleagues. We have also continued our ambition to contribute to Skåne being a region with a lively discussion about artists' conditions in Sweden and the world. We pursue issues concerning our and our colleagues' opportunities as artists to express ourselves freely, locally and globally.

Vårt värdskap utgår från ett kollegialt möte, konstnär till konstnär. För detta krävs en förståelse för de sökande konstnärernas specifika situationer och behov. Därför börjar värdskapet med ett utförligt research-arbete i dialog med konstnärerna. Detta för att lokalisera särskilda behov och önskemål. Vi förbereder oss genom att knyta an till organisationer och personer som delar våra residency-konstnärers intressen eller erfarenheter för att underlätta samarbeten och långsiktiga relationer. UNICORN består av en arbetsgrupp och ett nätverk med representanter från ett brett spektrum av organisationer och institutioner, individuella konstnärer och konstnärsdrivna ateljékollektiv.
 Under våra första år har vi samlat på oss många erfarenheter. Framgångsrikt har vi skapat kopplingar mellan det fria kulturlivet och sociala rörelser och grupper som arbetar med frågor om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Den starka relationen till de olika delar av Malmös och Skånes konst- och kulturliv, såväl formella som informella, ger en god grund för att förse de inbjudna konstnärerna med inte bara bostad, ateljé och verkstad, utan också ett kollegialt sammanhang, initierade samtal och möjlighet till samarbeten och framförallt stöd. Vårt mål med att utveckla och etablera ett residensprogram för bildkonstnärer i Malmö är att stötta konstnärer i utsatthet lokalt och globalt, genom att erbjuda andrum, arbetsro och ett stöttande nätverk av kollegor. Vi har även fortsatt som ambition att bidra till att Skåne är en region med en levande diskussion om konstnärers villkor i Sverige och världen. Vi driver frågor som rör vår och våra kollegors möjligheter att som konstnärer uttrycka oss fritt, lokalt och globalt.


UNICORN – Artist in Solidarity är ett nätverk för konstnärer och kulturarbete i Malmö som med solidaritet bygger en konstnärlig gemenskap. Genom uppbyggandet av ett kollegialt nätverk, som lägger stor vikt vid att tillsammans skapa villkor för de arbete och de fria uttryck som vi önskar utföra. Något vi inte vill ska styras eller begränsas av höger politiska förändringar eller förtryckande strukturer ifrån samhället. Vårt mål med att utveckla och etablera ett residensprogram för bildkonstnärer i Malmö är att stötta konstnärer i utsatthet lokalt och globalt, genom att erbjuda andrum, arbetsro och vårt stöttande nätverk av kollegor. Vi har även en ambition att bidra till att Skåne är en region med en levande diskussion om konstnärers villkor i Sverige och världen. Vi driver frågor som rör vår och våra kollegors möjligheter att som konstnärer uttrycka oss fritt, lokalt och globalt. UNICORN består av en arbetsgrupp och ett nätverk med representanter från ett brett spectrum av organisationer och institutioner, individuella konstnärer, konstnärsdrivna ateljékollektiv. Under vår första verksamma tid har vi framgångsrikt skapat kopplingar mellan det fria kulturlivet och sociala rörelser och grupper som arbetar med frågor om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Den starka relationen till olika delar av Malmös och Skånes konst- och kulturliv, såväl formella som informella, ger en god grund för att förse de inbjudna konstnärerna med inte bara bostad, ateljé och verkstad, utan också ett kollegialt sammanhang, initierade samtal och möjlighet till samarbeten och framförallt stöd.


The UNICORN - Artist in Solidarity is a network of artists and cultural workers in Malmö that builds an artistic community with solidarity. Through the building of a collegial network, which attaches great importance by together creating conditions for the work and the free expression that we want to perform. Something we do not want to be governed or limited by right-wing political changes or oppressive structures from society. Our goal in developing and establishing a residency program for visual artists in Malmö is to support artists in vulnerability locally and globally, by offering respite, peace of mind and our supportive network of colleagues. We also have an ambition to contribute to Skåne being a region with a lively discussion about artists' conditions in Sweden and the world. We pursue issues concerning our and our colleagues' opportunities as artists to express ourselves freely, locally and globally. UNICORN consists of a working group and a network with representatives from a wide spectrum of organizations and institutions, individual artists, artist-run studio collectives. During our first active term, we have successfully created links between free cultural life and social movements and groups working on issues of freedom of expression and human rights. The strong relationship to the various parts of Malmö's and Skåne's art and cultural life, both formal and informal, provides a good basis for providing the invited artists with not only accommodation and studio, but also a collegial context, initiated conversations and opportunities for collaborations, and above all support.

UNICORN - Artists in Solidarity vill tacka för stödet och förtroendet  vi har fått ifrån följande aktörer:

AR logo_square.jpg
NCP.png
MK_logga_svart.eps_5360_704.png
perpetuum_mobile2.jpg
kep-logotyper-verksamheter-centrerade-01-konstepidemin.jpeg
Moderna Museet_logo.png
brunakra logo.png
bottom of page