top of page

Vårt värdskap utgår från ett kollegialt möte, konstnär till konstnär. För detta krävs en förståelse för de sökande konstnärernas specifika situationer och behov. Därför börjar värdskapet med ett utförligt research-arbete i dialog med konstnärerna. Detta för att lokalisera särskilda behov och önskemål. Vi förbereder oss genom att knyta an till organisationer och personer som delar våra residency-konstnärers intressen eller erfarenheter för att underlätta samarbeten och långsiktiga relationer. UNICORN består av en arbetsgrupp och ett nätverk med representanter från ett brett spektrum av organisationer och institutioner, individuella konstnärer och konstnärsdrivna ateljékollektiv.
 
Under våra första år har vi samlat på oss många erfarenheter. Framgångsrikt har vi skapat kopplingar mellan det fria kulturlivet och sociala rörelser och grupper som arbetar med frågor om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Den starka relationen till de olika delar av Malmös och Skånes konst- och kulturliv, såväl formella som informella, ger en god grund för att förse de inbjudna konstnärerna med inte bara bostad, ateljé och verkstad, utan också ett kollegialt sammanhang, initierade samtal och möjlighet till samarbeten och framförallt stöd. Vårt mål med att utveckla och etablera ett residensprogram för bildkonstnärer i Malmö är att stötta konstnärer i utsatthet lokalt och globalt, genom att erbjuda andrum, arbetsro och ett stöttande nätverk av kollegor. Vi har även fortsatt som ambition att bidra till att Skåne är en region med en levande diskussion om konstnärers villkor i Sverige och världen. Vi driver frågor som rör vår och våra kollegors möjligheter att som konstnärer uttrycka oss fritt, lokalt och globalt


Our hosting is based on a collegial meeting, artist to artist. This requires an understanding of the specific situations and needs of the applicant artists. Therefore, the hosting begins with an extensive research work in dialogue with the artists. This is to locate special needs and wishes. We prepare by connecting with organizations and individuals who share the interests or experiences of our residency artists to facilitate collaborations and long-term relationships. UNICORN consists of a working group and a network with representatives from a wide range of organizations and institutions, individual artists and artist-run studio collectives.

During our first years, we have accumulated various experiences. We have successfully created links between free cultural life and social movements and groups that work with issues of freedom of expression and human rights. The strong relationship to the various parts of Malmö's and Skåne's art and cultural life, both formal and informal, provides a good basis for providing the invited artists with not only accommodation, studio and workshop, but also a collegial context, initiated conversations and opportunities for collaborations, and above all support. Our goal in developing and establishing a residency program for visual artists in Malmö is to support artists in vulnerability locally and globally, by offering respite, peace of mind and a supportive network of colleagues. We have also continued our ambition to contribute to Skåne being a region with a lively discussion about artists' conditions in Sweden and the world. We pursue issues concerning our and our colleagues' opportunities as artists to express ourselves freely, locally and globally

VÄRDSKAP
HOSTSSHIP

Residency2018

Residency 2021

Vi välkomnar Samaneh Roghani som vår nya residenskonstnär för 2021!

Samaneh Roghani (f. 1984) är en iransk konstnär baserad i Malmö, Sverige. Hon har en kandidatexamen i fotografi från Azad University i Teheran. En BFA och en MFA från Malmö Konsthögskola. I sina verk väver Roghani samman personliga berättelser med universella berättelser om människor som kämpar för ett bättre liv. Det finns opposition, motstånd och migration i rädslans ansikte, utfrysning och förtryck. Roghani använder en mängd olika medier och tekniker, inklusive fotografi och video. Som vävs in i hennes personliga erfarenhet genom att återge självporträtt i verkens material. Med fokus på installationer som ger publiken en multisensorisk upplevelse genom att kombinera visuella, auditiva och taktila element. Skapar kraftfulla uppslukande upplevelser för att förmedla en förståelse för förutsättningarna i våra samtida samhällen.

Årets UNICORN-residency möjliggörs med stöd av Perpetuum Mobile och Artists at Risk (AR)-Network, Malmö Konsthall och BRUNÅKRA Temporary.

We are welcoming Samaneh Roghani as our new artist in residency for 2021!

Samaneh Roghani (b. 1984) is an Iranian artist based in Malmö, Sweden. She has a Bachelor of Photography from Azad University in Tehran. A BFA and an MFA from Malmö Art Academy. In her works, Roghani weaves together personal stories with universal narratives about people struggling for a better life. There is opposition, resistance, and migration in the face of fear, ostracism, and oppression. Roghani uses a variety of media and techniques, including photography and video. Entangling her personal experience by reproducing self-portraits in the very fabric of her works. Focusing on installations that give the audience a multi-sensory experience by combining visual, auditory, and tactile elements. Creating powerful immersive experiences to convey an understanding of the conditions of our contemporary societies.

This year's UNICORN residency is made possible with support of Perpetuum Mobile and Artists at Risk (AR)-Network, Malmö Konsthall, and BRUNÅKRA Temporary.

Residency 2019 - 2020

Syskon återförenas som konstnärer

 

UNICORN - Artists in Solidarity välkomnar i år konstnärerna Bahareh Mirhadi och Arash Mirhadi till ett två månaders residency i vår. De är syskon och föddes i Shiraz i Iran. Bahareh bor nu i Malmö och Arash i Teheran. De har tidigare jobbat tillsammans men pga den geografiska distansen och kommunikationssvårigheter länderna emellan har de inte haft möjlighet till det på flera år.

“There is no singular reason why art became their passion. The best definition of their relationship with art is that they need it in their life. Years ago they left their parents' home in Shiraz; Bahareh, living in Sweden, Arash still living in

Iran. Each, in a different corner of the world, looking for a better way of living. Yet, distance have not made their relationship weaker. Apart from the usual greetings, their most important discussions are their ideas and the belief that art is their revelatory.”

Bahareh och Arash diskuterar olika erfarenheter av att bo i olika delar av världen. Frågor som rör frihet och kulturell påverkan. Vi ser fram emot att se dessa ohämmade diskussioner syskon emellan växa fram genom konsten. Diskussioner vi gärna ser delade med Malmös konstscen. Det kommer bl a att ske på Skånes konstförening i oktober - november. Där kommer de delta i en utställning som har arbetstiteln ’Weekly Mass’. Utställningen kommer bestå av multimediainstallationer och en serie föreläsnings-performance som fokuserar på idéer och mekanismer relaterade till tröst. Mer om Bahareh och Arashs samtal om Better safe and sorry på Moderna Museet Malmö här.

Siblings are reunited as artists

 

UNICORN - Artists in Solidarity welcomes this fall the two artists Bahareh Mirhadi and Arash Mirhadi for a two month residency. They are siblings and were born in Shiraz, Iran. Bahareh now lives in Malmö and Arash in Tehran. They have previously worked together but due to geographical distances and communication difficulties in between the countries they have not been able to do so for several years.

“There is no singular reason why art became their passion. The best definition of their relationship with art is that they need it in their life. Years ago they left their parents' home in Shiraz; Bahareh, living in Sweden, Arash still living in

Iran. Each, in a different corner of the world, looking for a better way of living. Yet, distance have not made their relationship weaker. Apart from the usual greetings, their most important discussions are their ideas and the belief that art is their revelatory.”

 

Bahareh and Arash discuss different experiences of living in different parts of the world. Issues related to freedom and cultural influences. We are looking forward to seeing these uninhibited discussions between the siblings, through the art. We like to see this discussions being shared within the art scene in Malmö. This will happen, for example, at the Skåne Art Association in October - November. The exhibition, that has the working title Weekly Mass, will consist of multimedia installations and a series of lecture-performances, text-based or text-inspired, focused on ideas and mechanisms related to consolation. More on Better safe and sorry and Bahareh och Arash's talk hosted by Moderna Museet Malmö here.

Residency 2018

Under 2018 vill vi erbjuda plats till två konstnärer i olika situation att mötas i vårt residency i Malmö. Vi bjuder in en konstnär som är verksam i ett annat land att möta en lokalt verksam konstnär som nyligen kommit till Malmö och ännu inte är etablerad i det svenska konstfältet. På det här sättet vill vi utvidga vår definition av att skapa andrum och möten, genom att även se till de konstnärer som kommit till Sverige på egen hand, men inte har möjlighet att uttrycka sitt konstnärskap av brist på språkkunskaper, kontakter eller kunskap om det lokala konstlivet.

Ramona Dima och Simona Dumitriu har skrivit en hälsning till 2018s residence besökare, läs det här.

Residency 2017

De rumänska konstnärerna Simona Dumitriu och Ramona Dima bjöds i början av året in av UNICORN - Artists in Solidarity för att delta i 2017 års residens med fokus på queer kultur i Rumänien och Sverige. Utifrån erfarenheter från tidigare års residens planerades det denna gång för ett tvådelat residens som möjliggör för fördjupade samarbeten. Den första perioden inleddes under juli månad och avslutades kort efter Malmö Pride i augusti. Deras andra period börjar i början av oktober och tillsammans skapade vi en fördjupning av de möten, kunskapsdelningar och samarbeten som påbörjades under den första perioden av deras vistelse i Malmö. Residenceperioden avslutades med ett publikt performance på Skånes Konstförening, där Ramona och Simona bjöd in stadensdeltagare att laga och delta i en middagsupplevelse.

 

Simona Dumitriu och Ramona Dima är en queer konstnärsduo från Rumänien, under namnet Ramona & Simona, som arbetar utifrån vad det innebär att ha en queer identitet i det rumänska samhället idag. De är partners, HBTQIA-aktivister och använder storytelling, drag, och feministisk organisering som konstnärliga metoder. Konstnärsduon intresserar sig bland annat för hur genusidentiteter representeras i stadsrummet och vem som marginaliseras i historieskrivningen. Med bas i Bukarest driver de ett feministiskt galleri där enkom icke-män ställs ut. I samarbete med en mängd andra bukarestbor har de sedan flera år drivit en filial till stadens moderna konstmuseum, där kollektiva praktiker och workshops står i fokus. Platsen fick namnet Platforma och drivs med ambitionen att bredda synen på vad som är konst, vilka som kan vara konstnärer och vem om får ta plats i konstens utrymmen.

https://poetrybody.wordpress.com

https://simonaramona.wordpress.com

Residency 2016

Sommaren 2016 genomförde UNICORN sitt första residence och vi fick besök av konstnären och aktivisten David Chichkan och journalisten och kulturproducenten Ganna Tsyba, båda från Kiev Ukraina. De bjöds in till Malmö för ett fyra veckor långt residency. Syftet med residenset var att erbjuda två konstnärer i utsatt läge ett tillfälligt andrum och därmed berika Skånes konstliv och få dela erfarenheter och strategier. Under 2016 års residency genomförde vi flera publika samtal såväl som interna möten. Vi utbytte erfarenheter och strategier samt fick en inblick i de ekonomiska och politiska svårigheter som David och Ganna arbetar under. De samtal och erfarenhetsutbyten som pågick under residensperioden fortsätter även efteråt och vår ambition är att besöka våra kollegor i Kiev. Under residensperioden genomförde vi ateljésamtal, besökte Röda Sten i Göteborg, höll middagar, 2 deltog i prideparaden, anordnade publika samtal och David uppförde en muralmålning och föreläste om sitt arbete för det anarkosyndikalistiska fackförbundet Örestad LS i Malmö samt på Ungdomshuset i Köpenhamn

David Chichkan​ (1986) är en Kiev-baserad konstnär och aktivist. Chichkan är anarkist och var, från 2010 till 2016, medlem av Autonomus worker’s union (Ukraina). Han är nu medlem i organisationen Black Rainbow och driver projektet LCUD (Libertarian Club of Underground Dialektik), som undersöker den anti-intellektuella högerrörelserna i Ukraina och är tätt sammanflätat med Chichkans konstnärliga praktik. Chichkans främsta tekniker är grafik och akvarell som visas så väl i gallerirum som i det offentliga rummet.

Ganna Tsyba​ (1988) är en Kiev-baserad konst-journalist, forskare och kritiker. Hon innehar en magisterexamen i Cultural Studies från det ukrainska universitetet Kiev-Mohyla Academy och arbetar med Visual Culture Research Centre i Kiev som är en icke-kommersiell vänsterorganisation som grundades 2008 för att fungera som en plattform för samarbete mellan akademiska, konstnärliga och aktivistbaserade grupper. Tsyba doktorerar just nu i Cultural Studies där hon undersöker filmens roll i Perestrojkaperioden i Sovjetunionen mellan 1986 och 1991. Hon är också oberoende journalist och curator. Tsyba definierar sig som feminist och oberoende vänsteraktivist.

bottom of page